INSTRUCCIONS DE LA AEAT EN MATERIA DE GESTIÓ D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT

El Departament de Recaptació de la AEAT ha dictat, mitjançant la Instrucció 4/2014 de 9 de desembre, una sèrie de pautes d’actuació en matèria d’ajornaments i fraccionaments de pagament per homogeneïtzar, coordinar i aclarir els criteris d’actuació i les condicions de la resolució en la matèria dels òrgans de recaptació.

Aquestes pautes inclouen, entre d’altres, terminis de concessió:

Deutes d’import igual o inferior a 1.000 €: 3 terminis mensuals

Deutes superiors a 1.000 € i iguals o inferiors a 5.000 €: 9 terminis mensuals

Deutes superiors a 5.000 € i iguals o inferiors a 10.000 €: 12 terminis mensuals

Deutes superiors a 10.000 € i iguals o inferiors a 18.000 €: 18 terminis mensuals

Aquestes orientacions resultaran d’aplicació en la tramitació i resolució de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de les resolucions que siguin competència dels òrgans de Recaptació, i queden excloses del seu àmbit d’aplicació els deutes de responsabilitat civil per delictes contra l’Hisenda Pública i les de deutes que tenen la consideració de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors (Instrucció 6/2013).

Es detallen, per als casos en els quals s’acorda la concessió de l’ajornament o fraccionament, els criteris als quals ha d’ajustar-se la proposta de concessió: si s’estima que la resolució pot demorar-se més de 2 mesos pot fixar-se un calendari provisional de pagaments –essent obligatori quan es tingui previst que es demorarà més de 2 mesos i l’import de la sol·licitud supera 150.000 €-, es poden concedir terminis de carència però de manera excepcional i no podrà ser superior a 3 mesos. Les quotes de pagament, llevat d’alguna excepció, han de ser constants i la periodicitat de pagament haurà de ser mensual.

Es determinen els terminis de concessió atenent a determinades circumstàncies com la quantia del deute, garanties oferides, tipus de deutor, etc. Es precisa que els acords denegatoris deuen motivar-se i es matisa que si els òrgans de recaptació consideren que l’obligat al pagament presenta de manera continuada sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’un mateix concepte, han de denegar les sol·licituds per apreciar-se l’existència de dificultats econòmico-financeres de caràcter estructural, fixant per allò una sèrie de criteris en funció de si la sol·licitud s’efectua amb aportació de garanties o amb dispensa parcial o total de garanties.

La referida Instrucció és aplicable a les sol·licituds que es presenten a partir de l’1 de gener de 2015 i els seus criteris s’aplicaran en tot cas amb l’establert en les Instruccions 6/2006, de 23 de novembre, de la Direcció General de la AEAT sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments i en la Instrucció 6/2013 del Departament de Recaptació, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors.

Si desitja més informació pot contactar amb el Sr. Xavier Bofill a fjbofill@aece.es

Instruccions de la AEAT

Instruccions de la AEAT

Advertisement